KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC BỘ PHẬN "MỘT CỬA"
HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT TỪ NGÀY: 20/04/2023 ĐẾN NGÀY: 21/04/2023
21/04/2023 12:00:00

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT TỪ NGÀY: 20/04/2023 ĐẾN NGÀY: 21/04/2023
           
STT Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ Cán bộ xử lý
1 H23.22.23-230421-0002 2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 21/04/2023 09:18:44-Hạn xử lý: 24/04/2023 09:18:44-Ngày hẹn trả: 24/04/2023 09:18:44-Ngày có KQ: 21/04/2023 09:30:35-Ngày trả KQ: 21/04/2023 09:33:49-Số người nộp: 1 TRẦN NGỌC TUÂN nhà Hoàng Mạnh Tuân ở thôn Cẩm La, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-21/04/2023 09:33:49
2 H23.22.23-230421-0003 2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 21/04/2023 09:18:25-Hạn xử lý: 24/04/2023 09:18:25-Ngày hẹn trả: 24/04/2023 09:18:25-Ngày có KQ: 21/04/2023 09:31:11-Ngày trả KQ: 21/04/2023 09:33:50-Số người nộp: 1 TRẦN NGỌC TUÂN nhà Hoàng Mạnh Tuân ở thôn Cẩm La, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-21/04/2023 09:33:50
3 H23.22.23-230420-0009 2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 20/04/2023 15:08:51-Hạn xử lý: 21/04/2023 15:08:51-Ngày hẹn trả: 21/04/2023 15:08:51-Ngày có KQ: 20/04/2023 15:31:31-Ngày trả KQ: 20/04/2023 15:53:45-Số người nộp: 1 TRẦN PHƯỢNG Nhân lễ, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-20/04/2023 15:53:45
4 H23.22.23-230420-0008 2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 20/04/2023 15:07:19-Hạn xử lý: 21/04/2023 15:07:19-Ngày hẹn trả: 21/04/2023 15:07:19-Ngày có KQ: 20/04/2023 15:32:21-Ngày trả KQ: 20/04/2023 15:53:47-Số người nộp: 1 TRẦN PHƯỢNG Thôn Nhân Lễ, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-20/04/2023 15:53:47
5 H23.22.23-230420-0007 2.000884.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 20/04/2023 15:05:34-Hạn xử lý: 21/04/2023 15:05:34-Ngày hẹn trả: 21/04/2023 15:05:34-Ngày có KQ: 20/04/2023 15:39:42-Ngày trả KQ: 20/04/2023 15:53:50-Số người nộp: 1 TRẦN PHƯỢNG Thôn Nhân Lễ, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-20/04/2023 15:53:50
6 H23.22.23-230420-0005 2.000884.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 20/04/2023 14:41:31-Hạn xử lý: 21/04/2023 14:41:31-Ngày hẹn trả: 21/04/2023 14:41:31-Ngày có KQ: 20/04/2023 15:41:02-Ngày trả KQ: 20/04/2023 15:53:52-Số người nộp: 1 ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG THÔN HẢO QUAN, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-20/04/2023 15:53:52
7 H23.22.23-230420-0006 2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 20/04/2023 14:39:58-Hạn xử lý: 21/04/2023 14:39:58-Ngày hẹn trả: 21/04/2023 14:39:58-Ngày có KQ: 20/04/2023 15:41:41-Ngày trả KQ: 20/04/2023 15:53:53-Số người nộp: 1 ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG THÔN HẢO QUAN, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-20/04/2023 15:53:53
8 H23.22.23-230420-0004 2.000884.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 20/04/2023 14:41:12-Hạn xử lý: 21/04/2023 14:41:12-Ngày hẹn trả: 21/04/2023 14:41:12-Ngày có KQ: 20/04/2023 15:43:17-Ngày trả KQ: 20/04/2023 15:53:58-Số người nộp: 1 PHAN TIẾN DŨNG THÔN MIẾU LÃNG, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-20/04/2023 15:53:58
9 H23.22.23-230420-0003 2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 20/04/2023 09:43:41-Hạn xử lý: 21/04/2023 09:43:41-Ngày hẹn trả: 21/04/2023 09:43:41-Ngày có KQ: 20/04/2023 10:15:50-Ngày trả KQ: 20/04/2023 14:04:41-Số người nộp: 1 TRỊNH THỊ HUỆ ĐÔNG PHAN, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-20/04/2023 14:04:41
10 H23.22.23-230420-0002 2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 20/04/2023 09:42:54-Hạn xử lý: 21/04/2023 09:42:54-Ngày hẹn trả: 21/04/2023 09:42:54-Ngày có KQ: 20/04/2023 10:16:52-Ngày trả KQ: 20/04/2023 14:04:42-Số người nộp: 1 TRỊNH THỊ HUỆ ĐÔNG PHAN, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-20/04/2023 14:04:42
11 H23.22.23-230420-0001 2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 20/04/2023 09:40:37-Hạn xử lý: 21/04/2023 09:40:37-Ngày hẹn trả: 21/04/2023 09:40:37-Ngày có KQ: 20/04/2023 10:22:46-Ngày trả KQ: 20/04/2023 14:04:43-Số người nộp: 1 ĐOÀN VĂN LÀ Khu19, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-20/04/2023 14:04:43
12 H23.22.23-230421-0001 1.000894.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 21/04/2023 08:57:42-Hạn xử lý: 24/04/2023 08:57:42-Ngày hẹn trả: 24/04/2023 08:57:42-Ngày có KQ: 21/04/2023 09:28:27-Ngày trả KQ: 21/04/2023 09:33:52-Số người nộp: 1 PHAM XUAN TUYEN ĐÔNG PHAN, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-21/04/2023 09:33:52
13 H23.22.23-230418-0015 1.004884.000.00.00.H23-5ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 19/04/2023 17:04:36-Hạn xử lý: 26/04/2023 17:00:00-Ngày hẹn trả: 26/04/2023 17:00:00-Ngày có KQ: 21/04/2023 09:29:14-Ngày trả KQ: 21/04/2023 09:33:53-Số người nộp: 1 PHẠM THỊ TUYẾT Trúc Khê, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-21/04/2023 09:33:53
14 H23.22.23-230419-0009 1.005461.000.00.00.H23-5ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 19/04/2023 17:05:24-Hạn xử lý: 26/04/2023 17:00:00-Ngày hẹn trả: 26/04/2023 17:00:00-Ngày có KQ: 21/04/2023 09:34:28-Ngày trả KQ: 21/04/2023 09:37:34-Số người nộp: 1 MẠC VĂN HIỂU MIẾU LÃNG, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-21/04/2023 09:37:34
15 H23.22.23-230418-0016 1.004746.000.00.00.H23-5ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 19/04/2023 17:04:58-Hạn xử lý: 26/04/2023 17:00:00-Ngày hẹn trả: 26/04/2023 17:00:00-Ngày có KQ: 21/04/2023 08:47:47-Ngày trả KQ: 21/04/2023 08:59:24-Số người nộp: 1 TRẦN THẮNG LỢI La Xuyên, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-21/04/2023 08:59:24
16 H23.22.23-230418-0004 1.005461.000.00.00.H23-5ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 18/04/2023 16:16:18-Hạn xử lý: 25/04/2023 16:16:18-Ngày hẹn trả: 25/04/2023 16:16:18-Ngày có KQ: 20/04/2023 10:22:15-Ngày trả KQ: 20/04/2023 14:04:44-Số người nộp: 1 ĐOÀN VĂN LÀ Khu19, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-20/04/2023 14:04:44
17 H23.22.23-230418-0008 1.004884.000.00.00.H23-5ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 18/04/2023 16:16:02-Hạn xử lý: 25/04/2023 16:16:02-Ngày hẹn trả: 25/04/2023 16:16:02-Ngày có KQ: 21/04/2023 09:29:55-Ngày trả KQ: 21/04/2023 09:33:54-Số người nộp: 1 LÊ VĂN MIỄN THÔN MIẾU LÃNG, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-21/04/2023 09:33:54
18 H23.22.23-230419-0028 2.000635.000.00.00.H23.-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 20/04/2023 16:11:02-Hạn xử lý: 21/04/2023 16:11:02-Ngày hẹn trả: 21/04/2023 16:11:02-Ngày có KQ: 21/04/2023 08:46:23-Ngày trả KQ: 21/04/2023 08:59:22-Số người nộp: 1 NGUYỄN THẾ LỢI THÔN TRÂM KIỀU, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-21/04/2023 08:59:22
19 H23.22.23-230419-0030 2.000635.000.00.00.H23.-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 19/04/2023 16:14:11-Hạn xử lý: 20/04/2023 16:14:11-Ngày hẹn trả: 20/04/2023 16:14:11-Ngày có KQ: 20/04/2023 07:47:01-Ngày trả KQ: 20/04/2023 07:52:05-Số người nộp: 1 MẠC VĂN LUÂN MIỄU LÃNG, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-20/04/2023 07:52:05
20 H23.22.23-230419-0029 1.000656.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 19/04/2023 16:13:20-Hạn xử lý: 20/04/2023 16:13:20-Ngày hẹn trả: 20/04/2023 16:13:20-Ngày có KQ: 20/04/2023 08:13:45-Ngày trả KQ: 20/04/2023 09:45:27-Số người nộp: 1 MẠC VĂN LUÂN MIỄU LÃNG, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Trần Thị Linh-Bộ phận TN&TKQ - Tư Pháp Xã Đồng Lạc-20/04/2023 09:45:27
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3349
Trước & đúng hạn: 3349
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 16:51:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG LẠC - HUYỆN NAM SÁCH

 Cơ quan chủ quản: UBND xã Đồng Lạc

Trưởng Ban Biên tập: Đ/c Ngô Chí Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Email: donglac.namsach@haiduong.gov.vn 

Điện thoại: 0223753456

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0